Regulamin drogerii

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez DR. MAX LEKOMAT  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej: „Sprzedawcą”), za pośrednictwem drogerii internetowej drmaxdrogeria.pl (zwanej dalej: „Dr. Max Drogeria Internetowa” lub „Drogeria”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1  Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca- oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firmę kurierską;
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Dr. Max Drogerii Internetowej, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Dr. Max Drogerii Internetowej.
 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta
 8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Dr. Max Drogerii Internetowej.
 11. Sprzedawca – oznacza DR. MAX LEKOMAT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54 -613), ul. Krzemieniecka 60a, NIP: 8943149010, REGON: 38503044500000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817657,
  o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 złotych; e-mail: drogeria@drmax.pl; będącą jednocześnie właścicielem Drogerii.
 12. Strona Internetowa Drogerii - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi
  Dr. Max Drogerię Internetową, działające w domenie drmaxdrogeria.pl.
 13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Drogerii, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Zamówienie - kierowana przez Klienta do Sprzedawcy oferta zawarcia umowy sprzedaży produktu, składana w sposób umożliwiający identyfikacje Klienta, a także zawierające oznaczenie towaru stanowiącego przedmiot oferty, dane teleadresowe obowiązujące w przypadku zawarcia umowy sprzedaży i ewentualnie inne podane przez Klienta informacje.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Drogerii

 1. Wszelkie prawa związane z działalnością Drogerii, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, jej domeny internetowej, Strony Internetowej Drogerii, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Drogerii (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Drogerii w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Drogerii było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Drogerii to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Drogerii jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Drogerii, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Drogerii na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Drogerii.
 4. W celu złożenia zamówienia w Drogerii za pośrednictwem Strony Internetowej Drogerii oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej Drogerii, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz podanie przez Klienta kontaktowego numeru telefonu.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Drogerii, Strony Internetowej Drogerii lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania osób trzecich.

 

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Drogerii.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Drogerii i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się
  z Regulaminem. Dokonanie rejestracji wymaga akceptacji Regulaminu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje między innymi o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ochronadanych@drmax.com.pl, obsługiwany przez Inspektora Ochrony Danych, będącego osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Dr. Max Lekomat Sp. z o.o.
 7. Klient ma obowiązek podać podczas rejestracji prawdziwe dane osobowe oraz aktualny i aktywny adres e-mail.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Drogerii nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, tj. sprzedaje Towar wyłącznie w ilościach odpowiadającym potrzebom indywidualnych nabywców.
 3. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej ani sprzedaży produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Jako tego typu sprzedaż należy rozumieć w szczególności zamówienia, których ilość lub częstotliwość wskazuje na nabywanie zamawianych produktów z zamiarem ich dalszej odsprzedaży.
 4. W uzasadnionych przypadkach, aby zapewnić Klientom szeroki dostęp do oferowanych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie: możliwość odmowy realizacji zamówień, których ilość lub częstotliwość wskazują na nabywanie zamawianych produktów z zamiarem ich dalszej odsprzedaży, możliwość limitowania ilości zakupionych przez Klienta produktów, a także możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych Towarów.
 5. Klient może składać zamówienia w Dr.Max Drogeria Internetowa za pośrednictwem Strony Internetowej Drogerii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem czasu, w którym prowadzone są prace serwisowe lub awarie.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Drogerii, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Drogerii. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Drogerii przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta zmiana metody jego dostawy nie jest możliwa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zbyt duży gabaryt przesyłki nie pozwala na dostarczenie jej za pomocą wybranej przez Klienta metody dostawy.
 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 zdanie drugie, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności zmiany metody dostawy przesyłając Klientowi wiadomość e-mail, w której wskaże alternatywnego Dostawcę.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Złożenie oświadczenia skutkującego obowiązkiem zapłaty za zamówiony produkt następuje w momencie złożenia zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 11. Potwierdzenie złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 10 powyżej stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę.
 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o wysyłce Zamówienia.
 13. Jeżeli w terminie wskazanym w ust. 10 powyżej nie dojdzie do wysłania potwierdzenia zamówienia, oferta przestaje wiązać Klienta.
 14. Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową o braku dostępności któregokolwiek z zamówionych przez niego Towarów niezwłocznie, a w każdym razie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przesłania Klientowi potwierdzenia złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 10 powyżej. W przypadku braku dostępności któregokolwiek z zamówionych przez Klienta Towarów, Sprzedawca w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawrze prośbę
  o podjęcie przez Klienta decyzji w przedmiocie realizacji zamówienia z pominięciem niedostępnego Towaru lub całkowitego anulowania złożonego zamówienia.
 15. W ciągu 48 godzin od przesłania przez Sprzedawcę informacji, o której mowa w ust. 14 powyżej, Klient w drodze zwrotnej wiadomości e-mail powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość sprzedawcy, o której mowa w ust. 14 powyżej we wskazanym w niniejszym ustępie przedziale czasowym, Sprzedawca zrealizuje zamówienie z pominięciem niedostępnych Towarów albo poinformuje Klienta o anulowaniu całości zamówienia.
 16. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 17. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (np. jako pliki w formacie pdf) na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

 

§5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Drogerii zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Sprzedawca może organizować akcje promocyjne, w drodze których, Klient pod warunkiem przekroczenia ustalonej przez Sprzedawcę minimalnej wartości zamówienia może otrzymać benefity wskazane przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku, gdy Klient spełni warunek, o którym mowa w ust. 2 powyżej, a następnie użyje kodu rabatowego lub bonu obniżającego wartość zamówienia poniżej ustalonego przez Sprzedawcę progu, benefity, o których mowa w ust. 2 powyżej nie zostaną przyznane Klientowi.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności oferowany przez wskazanego przez Sprzedawcę operatora płatności (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzenia płatności). Wybierając tę formę płatności zamówienie zostanie zrealizowane tylko i wyłącznie jeśli tą drogą zostanie również opłacone.
   W przypadku opłacenia tej formy płatności inną, na przykład przelewem bankowym (tradycyjnym) zamówienia te nie będą realizowane, a środki będą zwracane na konto;
  2. karta płatnicza lub płatność BLIK realizowana poprzez zewnętrzny system płatności (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu płatności operatora informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności). Wybierając tę formę płatności zamówienie zostanie zrealizowane tylko i wyłącznie jeśli tą drogą zostanie również opłacone. W przypadku opłacenia tej formy płatności inną, na przykład przelewem bankowym (tradycyjnym) zamówienia te nie będą realizowane, a środki będą zwracane na konto;
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 5. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej ze złożonego zamówienia niezwłocznie, jeżeli wybrał formę zapłaty określoną w ust. 4 pkt 1. lub w ust. 4 pkt 2.
 6. Otrzymane przez Sprzedawcę kwoty płatności będą traktowane jako otrzymane na poczet realizacji składanych zamówień i będą podlegały rozliczeniu przez Sprzedawcę przy realizacji zamówienia.

 

§6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Drogerii informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Drogerii liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §1 ust. 1 Regulaminu.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Klient po złożeniu Zamówienia nie jest uprawniony do zmiany adresu Dostawy.
 7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Jeśli Dostawa na wskazany przez Klienta adres zakończyła się niepowodzeniem, przesyłka będzie zwrotnie odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Klientowi cenę wszystkich zamówionych produktów, wraz z kosztami Dostawy. Zwrot ceny nastąpi tą samą metodą jaka Klient wybrał przy zapałacie ceny.

§7 Reklamacje - Konsumenci

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do reklamacji składanej z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może żądać zwrotu ceny Towaru, naprawy Towaru lub wymiany na Towar wolny od wad.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy klient żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca.
 7. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt.
 8. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży,
  3. Brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży,
  4. Brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży,
  5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.
 11. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta
  o obniżeniu ceny.
 12. Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest istotny.
 13. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.
 14. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na własny koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w dowolnej formie, w tym pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy, jak również telefonicznie pod numerem telefonu: +48 71 71 198 90.
 17. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§8 Reklamacje – przedsiębiorcy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do reklamacji składanej z tytułu rękojmi za wady Towaru przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę (rękojmia).
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady,
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 4. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym samym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 9. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy, jak również telefonicznie pod numerem telefonu +48 71 71 198 90. Po zgłoszeniu reklamacji Sprzedawcy i pozytywnego ustosunkowania się do niej, reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Dr. Max Lekomat Sp. z o.o., ul. Łubińska 1a, 05-532 Łubna.
 10. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9 Procedura reklamacyjna w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres: drogeria@drmax.com.pl, jak również drogą telefoniczną pod numerem +48 71 71 198 90. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć dokładny opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§10 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wypływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.

 

§11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Dr. Max Lekomat Sp. z o.o., ul. Łubińska 1a, 05-532 Łubna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drogeria@drmax.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:  Formularz odstąpienia.
 3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie formularza odstąpienia.
 4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia podczas składania Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, zwrot kosztów Dostawy Towaru do Konsumenta zostanie przez Sprzedawcę ograniczony do wysokości odpowiadającej cenie najtańszej metody Dostawy oferowanej przez Sprzedawcę.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 11. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Dr. Max Lekomat Sp. z o.o., ul. Łubińska 1a, 05-532 Łubna. W wypadku odstąpienia Klient może odesłać zwracany Towar za pomocą przesyłki kurierskiej lub paczki z potwierdzeniem nadania, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej. Przesyłki za pobraniem nie zostaną odebrane przez Sprzedawcę.
 12. Jeśli ze względu na swój charakter, a w szczególności gabaryt lub niestandardowe opakowanie Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą lub kurierem, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Drogerii.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca termin przydatności do użycia wynoszący mniej niż trzy miesiące od daty dostarczenia Towaru Konsumentowi.
 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru. W szczególności prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do: termometrów, ciśnieniomierzy, szczoteczek do zębów, grzebieni, laktatorów, smoczków, kosmetyków, dermokosmetyków, suplementów diety i produktów żywieniowych, jeśli ich fabryczne opakowanie zostało w jakikolwiek sposób naruszone, zwłaszcza poprzez otwarcie.
 17. W przypadku wątpliwości Konsumenta co do możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar, o którym mowa w ust. 15 i ust. 16 powyżej lub inny Towar niewymieniony w przedmiotowych ustępach, Konsument przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i odesłaniem Towaru może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: drogeria@drmax.com.pl lub drogą telefoniczną pod numerem +48 71 71 198 90, gdzie Sprzedawca udzieli Konsumentowi szczegółowych informacji co do możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 18. Jeśli Klient zwróci Sprzedawcy Towar, co do którego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru Towaru wyznaczając ku temu termin 14 dni.

§12 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. newsletter;
  2. prowadzenie Konta Klienta;
  3. blog internetowy.
 2. Usługi wymienione w poprzednim punkcie świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Drogerii. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 8. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Drogerii, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 9. Klient, który dokonał Rejestracji może w każdym czasie zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Drogerii lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie
  w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca oraz Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy Krzemienieckiej 60a.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Obaj współadministratorzy danych przetwarzają dane w szczególności do celów marketingowych oraz badania satysfakcji Klientów z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Dane są przetwarzane wyłącznie wówczas gdy istnieje podstawa przetwarzania, w szczególności na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w następujących celach:
  1. rejestracji i zarządzania przez Klienta kontem w Dr. Max Drogerii Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody Klienta,
  2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zarejestrowania się w Dr. Max Drogerii Internetowej,
  4. badania satysfakcji z usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz statystyki w tym zakresie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody (cel obu współadministratorów),
  5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na współadministratorach danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  6. przesyłania przez współadministratorów danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących ich usług i produktów (w tym w formie newslettera) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przesyłanie przez współadministratorów danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących ich usług i produktów, w tym w formie newslettera,
  7. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez współadministratorów lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Klienta danych osobowych może skutkować brakiem możliwości utworzenia konta klienta w Dr. Max Drogerii Internetowej, dokonania zakupów w Dr. Max Drogerii Internetowej (w tym brakiem możliwości złożenia i realizacji zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta), dokonania oceny satysfakcji z usług i statystyk w tym zakresie oraz otrzymania materiałów handlowych od współadministratorów (w tym newslettera).
 5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty, którym zlecona zostanie analiza satysfakcji Klientów z usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz prowadzenie statystyk w tym zakresie (dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przesłania Klientowi wiadomości e-mail w celu zbadania satysfakcji z usług świadczonych przez Sprzedawcę), a także zewnętrzni dostawcy usług IT (dane wyłącznie w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymywania infrastruktury systemów informatycznych oraz przeprowadzania stosownych napraw), na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:
  1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. 1 – przez okres posiadania przez Klienta konta klienta w Dr. Max Drogerii Internetowej, usunięcie konta klienta jest równoznaczne z wycofaniem zgody Klienta;
  2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. 2 i 3 – do czasu pełnej realizacji umowy, w tym realizacji zamówienia;
  3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. 4 – przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania satysfakcji Klienta ze świadczonych przez współadministratorów usług oraz statystyki w tym zakresie;
  4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. 5 – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;
  5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. 6 – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Klienta zgody;
  6. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. 7 – przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu.
 9. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.
 10. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 12. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 13. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 14. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 15. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez szybki przelew, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności operatorowi odpowiedzialnemu za realizację płatności z wykorzystaniem szybkiego przelewu.
 16. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność z wykorzystaniem danych karty płatniczej lub płatność BLIK, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności operatorowi odpowiedzialnemu za realizację płatności z wykorzystaniem danych karty płatniczej
  i systemu BLIK.

 

§14 Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną lub od niej odstąpić, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy
  z oświadczeniem woli Klienta.
 4. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Drogerii.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Drogerii. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01.2024 r.