Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich współadministratorzy danych tj. Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i Dr. Max Lekomat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu gromadzą, wykorzystują i chronią dane osobowe Klientów Dr. Max drogerii (dalej: Klienci), a także przedstawienie przysługujących Klientom praw w związku z przetwarzaniem przez współadministratorów danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Współadministratorami danych osobowych Klientów są:

Dr. Max Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237142, NIP: 5562546356, REGON: 340037741, o kapitale zakładowym 11 340 000 PLN,
Dr. Max Lekomat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), przy ul. Krzemienieckiej 60a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000817657, NIP: 8943149010, REGON: 385030445, o kapitale zakładowym 5 000 PLN.
 

Współadministratorzy z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Współadministratorzy sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, współadministratorzy danych powołali Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientów prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail:ochronadanych@drmax.pl.

SPOSOBY I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
Współadministratorzy danych zbierają tylko niezbędne dane dotyczące osób fizycznych, dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a)     rejestracji konta w Dr. Max drogerii;

b)     składania zamówienia w Dr. Max drogerii;

c)     subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter);

d)     wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów badania satysfakcji z usług świadczonych przez Współadministratorów danych osobowych;

e)     korzystania z formularza kontaktowego.

 

Ad. a) W przypadku rejestracji konta klienta w Dr. Max drogerii, Klient podaje:

- adres e-mail,
- imię i nazwisko.

Podczas rejestracji konta w Dr. Max drogerii, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Dr. Max drogerii utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu lub chce zmienić dotychczasowe hasło, Drogeria Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Współadministratorzy nie wysyłają przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Dr. Max drogerii. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Dr. Max drogerii, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

Ad. b) W przypadku składania zamówienia w Dr. Max drogerii, Klient podaje następujące dane:

- adres e-mail,
- dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania),
- imię i nazwisko,
- numer telefonu.

 W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

- firmę Przedsiębiorcy,
- numer NIP

Ad. c) W przypadku skorzystania z usługi newsletter, Klient podaje swoje imię i adres e-mail.

Ad. d) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów badania satysfakcji z usług świadczonych przez Współadministratorów danych osobowych, przetwarzany będzie adres e-mail Klienta.

Ad. e) W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Dr. Max drogerii, Klient podaje:

- adres e-mail,
- imię i nazwisko,
- numer telefonu.

Podczas korzystania ze stron internetowych Dr. Max drogerii, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

W przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na badanie satysfakcji z usług świadczonych przez Współadministratorów danych, dane osobowe Klienta przekazywane są w zakresie niezbędnym do przesłania Klientowi wiadomości e-mail (adres e-mail Klienta) w celu zbadania satysfakcji z usług świadczonych przez Współadministratorów, spółce STAFFINO s. r. o., z siedzibą pod adresem Volgogradská 84, 080 01 Prešov, Republika Słowacka, REGON: 47 645 407, wpisana do Rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Powiatowy w Prešovie, wydział: Sro, sygnatura numer 31750/P. Podstawę przekazania danych do ww. podmiotu stanowi umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszej Dr. Max drogerii.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu: 

 1. rejestracji i zarządzania przez Klienta kontem w Dr. Max drogerii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie Państwa zgody,
 2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – w przypadku zarejestrowania się w Dr. Max drogerii,
 4. badania satysfakcji z usług świadczonych przez współadministratorów oraz statystyki w tym zakresie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody,
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na współadministratorach danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. przesyłania przez współadministratorów danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących ich usług i produktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesyłanie przez współadministratorów danych drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących ich usług i produktów w formie newslettera,
 7. udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania przesłane przez Klienta przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Dr. Max drogerii, przy wykorzystaniu kanału komunikacyjnego, na który Klient wyraził zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na konkretny kanał komunikacyjny.
 8. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez współadministratorów lub stronę trzecią, a w tym w celu ewentualnego dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez Klienta danych osobowych może skutkować brakiem możliwości utworzenia konta klienta w Dr. Max drogeriii, dokonania zakupów w Dr. Max drogerii, dokonania oceny satysfakcji z usług i statystyk w tym zakresie, otrzymania materiałów handlowych od współadministratorów (newsletter) oraz brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 1 – przez okres posiadania przez Klienta konta klienta w Dr. Max drogerii, usunięcie konta klienta jest równoznaczne z wycofaniem zgody Klienta;
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 2 i 3 – do czasu pełnej realizacji umowy, w tym realizacji zamówienia;
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 4 – przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania satysfakcji Klienta ze świadczonych przez współadministratorów usług oraz statystyki w tym zakresie;
  w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 5 – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego;
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 6 – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 7 – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Dr. Max drogerii i lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 8 – przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu.


Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.
 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Klient ma prawo:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych – jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, aby współadministratorzy danych przetwarzali jego dane, może żądać aby współadministratorzy je usunęli za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania współadministratorów informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Klienta i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ochronadanych@drmax.pl lub listownie na adres siedziby współadministratorów. 

ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników współadministratorów. Odbiorcami danych Klientów mogą być również zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmioty, którym zostanie zlecona analiza satysfakcji Klientów z usług świadczonych przez współadministratorów danych osobowych oraz prowadzenie statystyk w tym zakresie oraz dostawcom usług pocztowych (np. kurierom) na zasadzie udostępnienia. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE
Współadministratorzy nie podejmują decyzji, które mają skutek prawny dla Klienta lub które wpływają na Klienta w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej Dr. Max drogerii i lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. 

Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2022 r.