Regulamin promocji dla zalogowanych

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Promocja dla zalogowanych

(zwany dalej Regulaminem)

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Promocja „Promocja dla zalogowanych” (zwana dalej Promocją) jest organizowana przez spółkę Dr. Max Lekomat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemieniecka 60A, 54-613 Wrocław, NIP: 8943149010, REGON: 38503044500000 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000817657 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych; e-mail: drogeria@drmax.pl, będąca jednocześnie właścicielem drogerii.

2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Strony Internetowej Drogerii, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu drogerii internetowej dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.drmaxdrogeria.pl/regulamin.

3. Promocja jest skierowana do klientów Sklepu (dalej jako: Klient lub Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu artykułów objętych Promocją.

 

§ 2

Zasady akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna będzie prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod Stroną Internetową Drogerii, działającej w domenie drmaxdrogeria.pl.

2. Akcja promocyjna będzie prowadzona w okresie (zwanym dalej Okresem Sprzedaży Promocyjnej) od dnia 05.08.2022 od godziny 00:01 do dnia 31.12.2023 do godziny 23:59.

3. Promocja może zostać zakończona lub ograniczona przez Organizatora - przed końcem upływu czasu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

4. Akcja promocyjna polega na:

a) obniżeniu progu darmowej dostawy dla klientów zalogowanych do kwoty 199,99 zł. Po osiągnięciu wyższej kwoty zamówienia niż 199,99 klient otrzymuje darmową dostawę kurierem DPD, która włączy się automatycznie;

5. Rabat (będący zniżką oznaczona procentowo lub kwotowo od ustalonej ceny określonego towaru) zostanie naliczony automatycznie przed dokonaniem płatności, poprzez obniżenie ceny zakupionych produktów promocyjnych o wartość udzielonego rabatu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji.

6. W sklepie internetowym prowadzonym pod Stroną Internetową Drogerii produkty promocyjne objęte niniejszą Promocją, są zamieszczone w zakładce Promocję.

7. W Promocji może wziąć udział każda osoba, która posiada status Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu drogerii internetowej. Dopuszczalne jest wielokrotne wzięcie udziału w promocji w przypadku spełnienia warunków określonych Regulaminem Promocji.

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami obowiązującymi w Okresie Sprzedaży Promocyjnej u Organizatora. Skorzystanie z rabatu w ramach niniejszej Promocji uniemożliwia użycie innego rabatu, bonu lub kodu rabatowego, uzyskanego przez Uczestnika w związku z innymi działaniami prowadzonymi przez Organizatora.

9. Rabat uzyskany w związku z udziałem w niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

10. Postanowienia Regulaminu Promocji nie wyłączają ani nie ograniczają uprawień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady, w tym wynikającego z tych przepisów prawa do odstąpienia od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej.

11. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów Promocyjnych, określonych w załączniku nr 1 Regulaminu Promocji, Klientowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość przez niego zapłaconą, tj. cenę z uwzględnieniem rabatu.

12. Częściowe odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji może powodować utratę rabatów przyznanych Klientowi z tytułu wzięcia udziału w Promocji. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich przyznanych rabatów, których nie otrzymałby gdyby zawarł umowę sprzedaży bez zakupu produktu promocyjnego od którego zakupu odstępuję. Postanowienia pkt. 12 nie dotyczą odstąpienia od umowy sprzedaży na podstawie rękojmi za wady. Prawo do odstąpienia od umowy może być przyznane przez Organizatora w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w osobnych regulaminach.

 

§3

Reklamacje

1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres: drogeria@drmax.pl, jak również drogą telefoniczną pod numerem. + 48 71 711 98 90. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć dokładny opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.

2. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

3. W nieuregulowanych sprawach dotyczących reklamacji zastosowanie mają postanowienia regulaminu drogerii internetowej, o którym mowa w § 1 ust. 2.

 

§4

Postanowienia końcowe

1. Do udziału Klienta w Promocji konieczna jest akceptacja zasad zawartych w niniejszym Regulaminie Promocji.

2. W nieuregulowanych sprawach dotyczących odstąpienia od umowy, jak i pozostałych kwestiach, zastosowanie mają postanowienia regulaminu drogerii internetowej, o którym mowa w § 1 ust. 2.

3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a) okoliczności siły wyższej;

b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej akcji promocyjnej;

c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich;

d) zmiany zasad prowadzenia akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klienta, w szczególności naruszać uprawnień uzyskaniem przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie Promocji.

6. Administratorem danych osobowych Klienta w zakresie zawierania umowy sprzedaży produktów objętych niniejszą Promocją i prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego produktów promocyjnych lub Promocji jest Organizator. Zasady zachowania prywatności Kupującego oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Organizatora, dostępne pod adresem strony internetowej: https://www.drmaxdrogeria.pl/prywatnosc. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożlwiające osobistą identyfikację Kupującego Organizator może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.